Hỏi – đáp chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hỏi – đáp chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người
  • Mã ISBN: 978-604-57-5184-8
  • Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Văn Thị Thanh Hương; Nguyễn Thị Phương Anh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Báo nhân dân Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/12/2019

Thông tin về sách: Hỏi – đáp chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người

Về tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Tìm mua sách nếu có bán: