Hỏi đáp pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà Nước

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hỏi đáp pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà Nước
  • Mã ISBN: 978-604-65-4598-9
  • Tác giả: Sở Tư pháp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn
  • Nhà xuất bản: Lao động – Xã hội
  • Biên tập viên: Đinh Thị Thanh Hòa
  • Đối tác liên kết: Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Sở Tư pháp
  • Nơi in: Cty CP in Tổng hợp Cầu Giấy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/05/2020

Thông tin về sách: Hỏi đáp pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà Nước

Về tác giả: Sở Tư pháp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Tìm mua sách nếu có bán: