Hội thảo khoa học ” Quản lý hoạt động đảm bảo chất lượng ở các trường cao đẳng hiện nay”

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hội thảo khoa học ” Quản lý hoạt động đảm bảo chất lượng ở các trường cao đẳng hiện nay”
  • Mã ISBN: 978-604-9873-45-4
  • Tác giả: Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Nhà xuất bản: Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Trần Thanh Nga
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP TM in Nhật Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Hội thảo khoa học ” Quản lý hoạt động đảm bảo chất lượng ở các trường cao đẳng hiện nay”

Về tác giả: Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

Tìm mua sách nếu có bán: