Hồi ức và kỷ niệm

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hồi ức và kỷ niệm
  • Mã ISBN: 978-604-51-5586-8
  • Tác giả: Thượng tướng Trần Văn Quang
  • Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
  • Biên tập viên: Phạm Thị Thúy Nga
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in quân đội 1
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/12/2019

Thông tin về sách: Hồi ức và kỷ niệm

Về tác giả: Thượng tướng Trần Văn Quang

Tìm mua sách nếu có bán: