Hợp phần 2: Trồng rừng ngập mặn

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hợp phần 2: Trồng rừng ngập mặn
  • Mã ISBN:
  • Tác giả: Ban Quản lý Dự án thành phần Hợp phần 2 – Tổng cục Lâm nghiệp
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên:
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP TMSX in Thịnh Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/10/2019

Thông tin về sách: Hợp phần 2: Trồng rừng ngập mặn

Về tác giả: Ban Quản lý Dự án thành phần Hợp phần 2 – Tổng cục Lâm nghiệp

Tìm mua sách nếu có bán: