HRĂ HRIĂM CIH KLEI ÊĐÊ – Hdruôm 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: HRĂ HRIĂM CIH KLEI ÊĐÊ – Hdruôm 1
  • Mã ISBN: 978-604-0-13993-1
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phan Hồng (Tổng chủ biên), H’Jin Niê, H’Mi Cil, Lê Thị Ngọc Thơm, Nay H’Ban (Đồng chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Lê Thị Thu Thủy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN bản đồ 1, CN công ty TNHH MTV Trắc địa bản đồ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: HRĂ HRIĂM CIH KLEI ÊĐÊ – Hdruôm 1

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phan Hồng (Tổng chủ biên), H’Jin Niê, H’Mi Cil, Lê Thị Ngọc Thơm, Nay H’Ban (Đồng chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: