Huấn luyện kỹ năng bán hàng Dẫn dắt đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp Cho bạn một đội nhóm bán hàng, bạn cần dẫn dắt họ như thế nào? – Từ người quản lý nhóm đến huấn luyên nhóm. – giải quyết có hiệu quả vấn đề then chốt của nhóm bán hàng – Mô thức tâm trí. Mô thức gợi mở – Hiệu quả thành tích nhóm.Nhân viên trưởng thành

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Huấn luyện kỹ năng bán hàng Dẫn dắt đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp Cho bạn một đội nhóm bán hàng, bạn cần dẫn dắt họ như thế nào? – Từ người quản lý nhóm đến huấn luyên nhóm. – giải quyết có hiệu quả vấn đề then chốt của nhóm bán hàng – Mô thức tâm trí. Mô thức gợi mở – Hiệu quả thành tích nhóm.Nhân viên trưởng thành
  • Mã ISBN: 978-604-88-9684-3
  • Tác giả: Hứa Chi Bình
  • Nhà xuất bản: Dân trí
  • Biên tập viên: Nguyễn Thảo Nguyên
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH văn hóa Minh Tân – nhà sách Minh Thắng
  • Nơi in: Cty TNHH Văn hóa Minh Tân – NS Minh Thắng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 28/05/2020

Thông tin về sách: Huấn luyện kỹ năng bán hàng Dẫn dắt đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp Cho bạn một đội nhóm bán hàng, bạn cần dẫn dắt họ như thế nào? – Từ người quản lý nhóm đến huấn luyên nhóm. – giải quyết có hiệu quả vấn đề then chốt của nhóm bán hàng – Mô thức tâm trí. Mô thức gợi mở – Hiệu quả thành tích nhóm.Nhân viên trưởng thành

Về tác giả: Hứa Chi Bình

Tìm mua sách nếu có bán: