Hướng dẫn học Công nghệ 7, tập 2 (Sách thử nghiệm)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn học Công nghệ 7, tập 2 (Sách thử nghiệm)
  • Mã ISBN: 978-604-0-20358-8
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lê Huy Hoàng (Chủ biên), Đồng Huy Giới, Nguyễn Tất Thắng, Nguyễn Trọng Khanh, Trần Thị Thu, Văn Lệ Hằng
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Phạm Thị Ngọc Thắng, Nguyễn Hồng Ánh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty Cổ phần in Long An. Địa chỉ in 409 Quốc lộ 1- Phường 4- Thành phố Tân An- Tỉnh Long An. Cơ sở in: 409 Quốc lộ 1- Phường 4- Thành phố Tân An- Tỉnh Long An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Hướng dẫn học Công nghệ 7, tập 2 (Sách thử nghiệm)

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lê Huy Hoàng (Chủ biên), Đồng Huy Giới, Nguyễn Tất Thắng, Nguyễn Trọng Khanh, Trần Thị Thu, Văn Lệ Hằng

Tìm mua sách nếu có bán: