Hướng dẫn chẩn đoán bệnh nghề nghiệp

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn chẩn đoán bệnh nghề nghiệp
  • Mã ISBN: 978-604-66-4046-2
  • Tác giả: Bộ Y Tế – Cục quản lý môi trường y tế
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Nguyễn Tiến Dũng
  • Đối tác liên kết: Cục quản lý môi trường y tế; 8 Tôn Thất thuyết, Nam Từ Liêm, HN
  • Nơi in: CT TNHH NXB Y Học
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Hướng dẫn chẩn đoán bệnh nghề nghiệp

Về tác giả: Bộ Y Tế – Cục quản lý môi trường y tế

Tìm mua sách nếu có bán: