Hướng dẫn du lịch Nhật Bản

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn du lịch Nhật Bản
  • Mã ISBN: 978-604-89-9759-5
  • Tác giả: JNTO (Japan National Tourism Organization)
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Lưu Xuân Lý
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH MTV An An Bách Việt Nam
  • Nơi in: CT TNHH Itaxa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Hướng dẫn du lịch Nhật Bản

Về tác giả: JNTO (Japan National Tourism Organization)

Tìm mua sách nếu có bán: