Hướng dẫn học Khoa học tự nhiên 6, Tập một (Sách thử nghiệm)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn học Khoa học tự nhiên 6, Tập một (Sách thử nghiệm)
  • Mã ISBN: 978-604-0-14384-6
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên kiêm chủ biên phần Sinh học), Đặng Thị Oanh (Chủ biên phần Hoá học), Đoàn Cảnh Giang, Lương Việt Thái (Chủ biên phần Vật lí), Ngô Văn Hưng, Nguyễn Trọng Sửu, Phan Thị Hồng The, Phan Thị Thanh Hội, Trần Thị Thu Hương, Trần Trung Ninh
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Phạm Thị Ngọc Thắng, Hoàng Kiều Trang, Nguyễn Hồng Ánh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà Máy in Bộ Quốc Phòng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/12/2019

Thông tin về sách: Hướng dẫn học Khoa học tự nhiên 6, Tập một (Sách thử nghiệm)

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên kiêm chủ biên phần Sinh học), Đặng Thị Oanh (Chủ biên phần Hoá học), Đoàn Cảnh Giang, Lương Việt Thái (Chủ biên phần Vật lí), Ngô Văn Hưng, Nguyễn Trọng Sửu, Phan Thị Hồng The, Phan Thị Thanh Hội, Trần Thị Thu Hương, Trần Trung Ninh

Tìm mua sách nếu có bán: