Hướng dẫn học Khoa học Xã hội 6 (Sách thử nghiệm)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn học Khoa học Xã hội 6 (Sách thử nghiệm)
  • Mã ISBN: 978-604-0-14376-1
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Anh Dũng, Doãn Thế Anh, Đỗ Anh Dũng…, Lê Thị Sông Hương, Lê Thị Thu, Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Minh Tuệ, Nguyễn Thị Minh Phương (Đồng chủ biên), Nguyễn Trọng Đức, Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Xuân Trường, Phạm Thị Thu Phương
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Dạ Hương, Nguyễn Văn Lâm
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty Cổ phần In Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/12/2019

Thông tin về sách: Hướng dẫn học Khoa học Xã hội 6 (Sách thử nghiệm)

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Anh Dũng, Doãn Thế Anh, Đỗ Anh Dũng…, Lê Thị Sông Hương, Lê Thị Thu, Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Minh Tuệ, Nguyễn Thị Minh Phương (Đồng chủ biên), Nguyễn Trọng Đức, Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Xuân Trường, Phạm Thị Thu Phương

Tìm mua sách nếu có bán: