Hướng dẫn học Khoa học xã hội 9 – Tập một (Sách thử nghiệm)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn học Khoa học xã hội 9 – Tập một (Sách thử nghiệm)
  • Mã ISBN: 978-604-0-20387-8
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Lê Thông, Đỗ Anh Dũng…, Lưu Hoa Sơn, Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Minh Tuệ, Nguyễn Trang Thanh, Nguyễn Trọng Đức, Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Xuân Trường, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nông Thị Huệ
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty Cổ Phần in Phú Thọ. Địa chỉ in Đường Nguyễn Thái Học, Phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 11/05/2020

Thông tin về sách: Hướng dẫn học Khoa học xã hội 9 – Tập một (Sách thử nghiệm)

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Lê Thông, Đỗ Anh Dũng…, Lưu Hoa Sơn, Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Minh Tuệ, Nguyễn Trang Thanh, Nguyễn Trọng Đức, Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Xuân Trường, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: