Hướng dẫn học Tiếng Việt 4 – Tập 2 (sách thử nghiệm)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn học Tiếng Việt 4 – Tập 2 (sách thử nghiệm)
  • Mã ISBN: 978-604-0-14353-2
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Lê Phương Nga (Chủ biên), Đặng Kim Nga, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Thị Minh Phương, Xuân Thị Nguyệt Hà
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty Cổ Phần in Phú Thọ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/12/2019

Thông tin về sách: Hướng dẫn học Tiếng Việt 4 – Tập 2 (sách thử nghiệm)

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Lê Phương Nga (Chủ biên), Đặng Kim Nga, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Thị Minh Phương, Xuân Thị Nguyệt Hà

Tìm mua sách nếu có bán: