Hướng dẫn học Tin học 6 (sách thử nghiệm)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn học Tin học 6 (sách thử nghiệm)
  • Mã ISBN: 978-604-0-14388-4
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), Hoàng Thị Mai, Nguyễn Thế Lộc
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Dương Vũ Khánh Thuận
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty Cổ phần In Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/12/2019

Thông tin về sách: Hướng dẫn học Tin học 6 (sách thử nghiệm)

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), Hoàng Thị Mai, Nguyễn Thế Lộc

Tìm mua sách nếu có bán: