Hướng dẫn học Tin học lớp 4 – Sách bài tập

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn học Tin học lớp 4 – Sách bài tập
  • Mã ISBN: 978-604-0-19060-4
  • Tác giả: Lê Viết Chung
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Hồ Sỹ Thắng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty Cổ phần In – Phát hành sách và Thiết bị trường học Quảng Nam. Địa chỉ in 260 Hùng Vương – Phường An Xuân – Thành phố Tam Kỳ – Tỉnh Quảng Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Hướng dẫn học Tin học lớp 4 – Sách bài tập

Về tác giả: Lê Viết Chung

Tìm mua sách nếu có bán: