Hướng dẫn học Toán 2 – tập 2 (sách thử nghiệm)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn học Toán 2 – tập 2 (sách thử nghiệm)
  • Mã ISBN: 978-604-0-14339-6
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Đào Thái Lai, Hoàng Mai Lê, Lê Tiến Thành, Phạm Thanh Tâm, Trần Ngọc Lan, Trần Thuý Ngà
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thanh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công Ty TNHH in Bao Bì Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/12/2019

Thông tin về sách: Hướng dẫn học Toán 2 – tập 2 (sách thử nghiệm)

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Đào Thái Lai, Hoàng Mai Lê, Lê Tiến Thành, Phạm Thanh Tâm, Trần Ngọc Lan, Trần Thuý Ngà

Tìm mua sách nếu có bán: