Hướng dẫn học Toán 4 – tập 2 (sách thử nghiệm)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn học Toán 4 – tập 2 (sách thử nghiệm)
  • Mã ISBN: 978-604-0-14357-0
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Đào Thái Lai, Hoàng Mai Lê, Lê Tiến Thành, Nguyễn Hoài Anh, Phạm Thanh Tâm, Trần Ngọc Lan, Trần Thuý Ngà, Vũ Quốc Chung
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thanh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty Cổ phần In Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/12/2019

Thông tin về sách: Hướng dẫn học Toán 4 – tập 2 (sách thử nghiệm)

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Đào Thái Lai, Hoàng Mai Lê, Lê Tiến Thành, Nguyễn Hoài Anh, Phạm Thanh Tâm, Trần Ngọc Lan, Trần Thuý Ngà, Vũ Quốc Chung

Tìm mua sách nếu có bán: