Hướng dẫn học Toán 6, tập hai (Sách thử nghiệm)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn học Toán 6, tập hai (Sách thử nghiệm)
  • Mã ISBN: 978-604-0-20352-6
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Đặng Thị Thu Huệ, Nguyễn Thị Hợp, Phạm Đức Quang, Phạm Đức Tài
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thanh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti cổ phần in Phúc Yên. Địa chỉ in Đường Trần Phú, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/03/2020

Thông tin về sách: Hướng dẫn học Toán 6, tập hai (Sách thử nghiệm)

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Đặng Thị Thu Huệ, Nguyễn Thị Hợp, Phạm Đức Quang, Phạm Đức Tài

Tìm mua sách nếu có bán: