Hướng dẫn học Tự nhiên và Xã hội 3 – tập 1 (sách thử nghiệm)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn học Tự nhiên và Xã hội 3 – tập 1 (sách thử nghiệm)
  • Mã ISBN: 978-604-0-14348-8
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên), Kiều Thị Bích Thuỷ, Nguyễn Ngọc Yến, Nguyễn Thị Thấn, Phan Thanh Hà
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Trần Thị Phương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti cổ phần in Phúc Yên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/12/2019

Thông tin về sách: Hướng dẫn học Tự nhiên và Xã hội 3 – tập 1 (sách thử nghiệm)

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên), Kiều Thị Bích Thuỷ, Nguyễn Ngọc Yến, Nguyễn Thị Thấn, Phan Thanh Hà

Tìm mua sách nếu có bán: