Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học – Tập 1 (Dành cho giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục theo bộ tài liệu “Hoạt động trải nghiệm”)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học – Tập 1 (Dành cho giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục theo bộ tài liệu “Hoạt động trải nghiệm”)
  • Mã ISBN: 978-604-54-4900-4
  • Tác giả: Lê Xuân Quang, Nguyễn Quốc Vương
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Biên tập viên: Hà Phương Anh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in và truyền thông Hợp Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học – Tập 1 (Dành cho giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục theo bộ tài liệu “Hoạt động trải nghiệm”)

Về tác giả: Lê Xuân Quang, Nguyễn Quốc Vương

Tìm mua sách nếu có bán: