Hướng dẫn xây dựng Hệ thống quản lý an toàn – vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh tại làng nghề tái chế phế liệu. Quyển 2 “Thuộc chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2016-2020”

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn xây dựng Hệ thống quản lý an toàn – vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh tại làng nghề tái chế phế liệu. Quyển 2 “Thuộc chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2016-2020”
  • Mã ISBN: 978-604-82-2995-5
  • Tác giả: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội – Cục An toàn lao động
  • Nhà xuất bản: Xây dựng
  • Biên tập viên: Lê Hồng Thái
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Xưởng in NXB Xây dựng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/12/2019

Thông tin về sách: Hướng dẫn xây dựng Hệ thống quản lý an toàn – vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh tại làng nghề tái chế phế liệu. Quyển 2 “Thuộc chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2016-2020”

Về tác giả: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội – Cục An toàn lao động

Tìm mua sách nếu có bán: