Hương Quê (tập 2)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hương Quê (tập 2)
  • Mã ISBN: 978-604-83-2563-3
  • Tác giả: Hoàng Phú Đạo
  • Nhà xuất bản: Hải Phòng
  • Biên tập viên:
  • Đối tác liên kết: Hoàng Phú Đạon -nĐịa chỉ: Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
  • Nơi in: Cty CP Tin học và Công nghệ Hàng Hải
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: Hương Quê (tập 2)

Về tác giả: Hoàng Phú Đạo

Tìm mua sách nếu có bán: