Hương sắc Đông Anh Tập 4

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hương sắc Đông Anh Tập 4
  • Mã ISBN: 978-604-57-5445-0
  • Tác giả: Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể thao Đông Anh
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Lê Hồng Sơn; Vũ Thị Hồng Thịnh; Phạm Thị Ngọc An
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà in Sự thật
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/02/2020

Thông tin về sách: Hương sắc Đông Anh Tập 4

Về tác giả: Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể thao Đông Anh

Tìm mua sách nếu có bán: