Huyền thoại Arslan 11

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Huyền thoại Arslan 11
  • Mã ISBN: 978-604-1-16721-6
  • Tác giả: Hiromu Arakawa, Yoshiki Tanaka
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Phan Thị Thảo Nguyên
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in khuyến học phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 05/06/2020

Thông tin về sách: Huyền thoại Arslan 11

Về tác giả: Hiromu Arakawa, Yoshiki Tanaka

Tìm mua sách nếu có bán: