International scientific conference proceedings: Leadership and Policy Innovation in the digital age

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: International scientific conference proceedings: Leadership and Policy Innovation in the digital age
  • Mã ISBN: 978-604-962-218-2
  • Tác giả:
  • Nhà xuất bản: Lý luận Chính trị
  • Biên tập viên: Dương Văn Vinh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP In&TM Đông Bắc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/12/2019

Thông tin về sách: International scientific conference proceedings: Leadership and Policy Innovation in the digital age

Về tác giả:

Tìm mua sách nếu có bán: