Inuyasha 17

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Inuyasha 17
  • Mã ISBN: 978-604-1-16916-6
  • Tác giả: Rumiko Takahashi
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Trần Thị Nguyệt Anh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in khuyến học phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/06/2020

Thông tin về sách: Inuyasha 17

Về tác giả: Rumiko Takahashi

Tìm mua sách nếu có bán: