JIN Tập 9

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: JIN Tập 9
  • Mã ISBN: 978-604-1-14505-4
  • Tác giả: Motoka Murakami
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Trần Thị Nguyệt Anh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP In Khuyến học phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 11/12/2019

Thông tin về sách: JIN Tập 9

Về tác giả: Motoka Murakami

Tìm mua sách nếu có bán: