Kết quả điều tra thương mại – dịch vụ hàng tháng của tỉnh Tây Ninh năm 2019

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kết quả điều tra thương mại – dịch vụ hàng tháng của tỉnh Tây Ninh năm 2019
  • Mã ISBN: 978-604-75-1494-6
  • Tác giả: Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh
  • Nhà xuất bản: Thống kê
  • Biên tập viên: Trần Trường Thành
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: in TM Trường Xuân
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/05/2020

Thông tin về sách: Kết quả điều tra thương mại – dịch vụ hàng tháng của tỉnh Tây Ninh năm 2019

Về tác giả: Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh

Tìm mua sách nếu có bán: