Kết quả khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2018

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kết quả khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2018
  • Mã ISBN: 978-604-75-1452-6
  • Tác giả: Tổng cục Thống kê
  • Nhà xuất bản: Thống kê
  • Biên tập viên: Đặng Thị Mai Anh; Lê Tuyết Mai
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty in và TM Đông Bắc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 16/04/2020

Thông tin về sách: Kết quả khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2018

Về tác giả: Tổng cục Thống kê

Tìm mua sách nếu có bán: