Kết quả Tổng điều tra kinh tế huyện Thủy Nguyên năm 2017-Một số kết quả chủ yếu

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kết quả Tổng điều tra kinh tế huyện Thủy Nguyên năm 2017-Một số kết quả chủ yếu
  • Mã ISBN: 978-604-75-1392-5
  • Tác giả: Cục Thống kê TP.Hải Phòng; Chi cục Thống kê huyện Thủy Nguyên
  • Nhà xuất bản: Thống kê
  • Biên tập viên: Nguyễn Thúy Quỳnh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH In&TM Trường Xuân
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/12/2019

Thông tin về sách: Kết quả Tổng điều tra kinh tế huyện Thủy Nguyên năm 2017-Một số kết quả chủ yếu

Về tác giả: Cục Thống kê TP.Hải Phòng; Chi cục Thống kê huyện Thủy Nguyên

Tìm mua sách nếu có bán: