Khái niệm kinh doanh số 4.0

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Khái niệm kinh doanh số 4.0
  • Mã ISBN: 978-604-77-6666-6
  • Tác giả: Nguyễn Đức Dũng
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Phạm Thị Hoa
  • Đối tác liên kết: Nguyễn Đức Dũng – Tác giả
  • Nơi in: Cty CP In Viễn Đông
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/10/2019

Thông tin về sách: Khái niệm kinh doanh số 4.0

Về tác giả: Nguyễn Đức Dũng

Tìm mua sách nếu có bán: