Khẩu khí và thuật học hùng biện trong nghề luật (Sách tham khảo)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Khẩu khí và thuật học hùng biện trong nghề luật (Sách tham khảo)
  • Mã ISBN: 978-604-81-1616-3
  • Tác giả: PGS.TS. Phùng Trung Tập
  • Nhà xuất bản: Tư Pháp
  • Biên tập viên: Nguyễn Văn Huy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP khoa học công nghẹ mới
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/12/2019

Thông tin về sách: Khẩu khí và thuật học hùng biện trong nghề luật (Sách tham khảo)

Về tác giả: PGS.TS. Phùng Trung Tập

Tìm mua sách nếu có bán: