Khoa học khám phá. Hỗn độn và hài hòa

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Khoa học khám phá. Hỗn độn và hài hòa
  • Mã ISBN: 978-604-1-14381-4
  • Tác giả: Trịnh Xuân Thuận
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Đặng Vĩnh Thắng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in Nguyễn Minh Hoàng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 08/01/2020

Thông tin về sách: Khoa học khám phá. Hỗn độn và hài hòa

Về tác giả: Trịnh Xuân Thuận

Tìm mua sách nếu có bán: