Khoa học khám phá Một đêm (TXT) (Une Nuit)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Khoa học khám phá Một đêm (TXT) (Une Nuit)
  • Mã ISBN: 978-604-1-15227-4
  • Tác giả: Trịnh Xuân Thuận
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Trần Ngọc Ngân Hà
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Xí nghiệp in Nguyễn Minh Hoàng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Khoa học khám phá Một đêm (TXT) (Une Nuit)

Về tác giả: Trịnh Xuân Thuận

Tìm mua sách nếu có bán: