Khởi đầu học viết: Tập tô vần

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Khởi đầu học viết: Tập tô vần
  • Mã ISBN: 978-604-2-16120-6
  • Tác giả: Biên soạn: Hiếu Minh – Mĩ thuật: Vũ Thị Thùy
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thanh Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP In& văn hóa phẩm Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 07/02/2020

Thông tin về sách: Khởi đầu học viết: Tập tô vần

Về tác giả: Biên soạn: Hiếu Minh – Mĩ thuật: Vũ Thị Thùy

Tìm mua sách nếu có bán: