Không muốn cô ấy vì tôi mà rơi lệ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Không muốn cô ấy vì tôi mà rơi lệ
  • Mã ISBN: 978-604-77-8042-6
  • Tác giả: YA-MING; Ooi Choon Liang (minh họa)
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Đặng Thị Minh
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam, Số 50, Đường 5, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội
  • Nơi in: Cty Quốc Duy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/06/2020

Thông tin về sách: Không muốn cô ấy vì tôi mà rơi lệ

Về tác giả: YA-MING; Ooi Choon Liang (minh họa)

Tìm mua sách nếu có bán: