Không thể lãng quên

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Không thể lãng quên
  • Mã ISBN: 978-604-51-5950-7
  • Tác giả: Trần Hoàng Tiến
  • Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
  • Biên tập viên: Nguyễn Văn Hùng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Quân đội 1
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/05/2020

Thông tin về sách: Không thể lãng quên

Về tác giả: Trần Hoàng Tiến

Tìm mua sách nếu có bán: