Kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ nhằm phòng ngừa tham nhũng ở Việt Nam hiện nay ( Sách chuyên khảo )

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ nhằm phòng ngừa tham nhũng ở Việt Nam hiện nay ( Sách chuyên khảo )
  • Mã ISBN: 978-604-57-5683-6
  • Tác giả: TS. Phạm Thị Huệ
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Văn Thị Thanh Hương; Trần Hà Trang
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà in Sự thật
  • Ngày nộp lưu chiểu: 05/06/2020

Thông tin về sách: Kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ nhằm phòng ngừa tham nhũng ở Việt Nam hiện nay ( Sách chuyên khảo )

Về tác giả: TS. Phạm Thị Huệ

Tìm mua sách nếu có bán: