Kim tự tháp di sản của các Vị thần – Tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kim tự tháp di sản của các Vị thần – Tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-9958-20-5
  • Tác giả: Valery Uvarov
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Nguyễn Khắc Oánh
  • Đối tác liên kết: Trung tâm đào tạo và CSSK Cộng đồng VMC Việt Nam
  • Nơi in: CTCP in Bách Phúc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/05/2020

Thông tin về sách: Kim tự tháp di sản của các Vị thần – Tập 1

Về tác giả: Valery Uvarov

Tìm mua sách nếu có bán: