Kinh kim cang giảng giải

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kinh kim cang giảng giải
  • Mã ISBN: 978-604-61-5990-2
  • Tác giả: Thích Thanh Từ
  • Nhà xuất bản: Tôn giáo
  • Biên tập viên: Lê Hồng Sơn
  • Đối tác liên kết: Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Tổ In ấn và Phát hành kinh sách
  • Nơi in: Cty cp in khuyến học phía nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/12/2019

Thông tin về sách: Kinh kim cang giảng giải

Về tác giả: Thích Thanh Từ

Tìm mua sách nếu có bán: