Klei Êđê – Hdruôm 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Klei Êđê – Hdruôm 1
  • Mã ISBN: 978-604-0-14030-2
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lê Thị Ngọc Thơm, H’Jil Niê, H’Luêng Niê, H’Mi Cil (đồng Chủ biên), Y-Cang Niê Siêng, Y-Côc Mlô
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Lý Tuyết Nhung
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Xí nghiệp bản đồ 1 – CN công ty TNHH MTV trắc địa bản đồ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: Klei Êđê – Hdruôm 1

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lê Thị Ngọc Thơm, H’Jil Niê, H’Luêng Niê, H’Mi Cil (đồng Chủ biên), Y-Cang Niê Siêng, Y-Côc Mlô

Tìm mua sách nếu có bán: