Klei Êđê – Hdruôm 3

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Klei Êđê – Hdruôm 3
  • Mã ISBN: 978-604-0-14032-6
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lê Thị Ngọc Thơm, H’Mi Cil, H’Yer Knul, Y DLông Niê (Đồng Chủ biên), Y Hạ Niê Kdăm, Y Kông AYun
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Lê Thị Thu Thủy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN bản đồ 1, CN công ty TNHH MTV Trắc địa bản đồ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: Klei Êđê – Hdruôm 3

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lê Thị Ngọc Thơm, H’Mi Cil, H’Yer Knul, Y DLông Niê (Đồng Chủ biên), Y Hạ Niê Kdăm, Y Kông AYun

Tìm mua sách nếu có bán: