Kotler bàn về tiếp thị – Làm thế nào để tạo lập, giành được, và thống lĩnh thị trường

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kotler bàn về tiếp thị – Làm thế nào để tạo lập, giành được, và thống lĩnh thị trường
  • Mã ISBN: 978-604-1-13945-9
  • Tác giả: Philip Kotler
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Nguyễn Thành Nam
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in Nguyễn Minh Hoàng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 07/02/2020

Thông tin về sách: Kotler bàn về tiếp thị – Làm thế nào để tạo lập, giành được, và thống lĩnh thị trường

Về tác giả: Philip Kotler

Tìm mua sách nếu có bán: