KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH
  • Mã ISBN: 978-604-67-1392-0
  • Tác giả: Trần Đan Thư; Nguyễn Thanh Phương; Đinh Bá Tiến; Trần Minh Triết; Đặng Bình Phương.
  • Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật
  • Biên tập viên: Trương Thanh Sơn; Phạm Thị Mai
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Kinh Tế
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/03/2020

Thông tin về sách: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

Về tác giả: Trần Đan Thư; Nguyễn Thanh Phương; Đinh Bá Tiến; Trần Minh Triết; Đặng Bình Phương.

Tìm mua sách nếu có bán: