Kỹ thuật nuôi cá mặt nước lớn

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kỹ thuật nuôi cá mặt nước lớn
  • Mã ISBN: 978-604-923-492-7
  • Tác giả: Lê Minh Hải, Nguyễn Đình Vĩnh, Tạ Thị Bình
  • Nhà xuất bản: Đại học Vinh
  • Biên tập viên: Cao Thị Anh Tú
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in Tổng hợp Cầu Giấy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/12/2019

Thông tin về sách: Kỹ thuật nuôi cá mặt nước lớn

Về tác giả: Lê Minh Hải, Nguyễn Đình Vĩnh, Tạ Thị Bình

Tìm mua sách nếu có bán: