Kỹ thuật xử lý tín hiệu đo lường

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kỹ thuật xử lý tín hiệu đo lường
  • Mã ISBN: 978-604-67-1297-8
  • Tác giả: TS. Dương Đức Hà, TS. Mai Quốc Khánh, TS. Nguyễn Hùng An (Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật
  • Biên tập viên: Nguyễn Minh Châu
  • Đối tác liên kết: TS. Nguyễn Hùng An. Học viện Kỹ thuật quân sự
  • Nơi in: Xưởng in HV Kỹ thuật Quân sự
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/10/2019

Thông tin về sách: Kỹ thuật xử lý tín hiệu đo lường

Về tác giả: TS. Dương Đức Hà, TS. Mai Quốc Khánh, TS. Nguyễn Hùng An (Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: