Ký ức Hà Nội

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ký ức Hà Nội
  • Mã ISBN: 978-604-977-570-3
  • Tác giả: Lê Huy Quang
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Minh Phước
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Ký ức Hà Nội

Về tác giả: Lê Huy Quang

Tìm mua sách nếu có bán: