Ký ức trời đêm

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ký ức trời đêm
  • Mã ISBN: 978-604-89-0581-1
  • Tác giả: Nguyễn Công Huy
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Nguyễn Khắc Oánh
  • Đối tác liên kết: Cty CP Trung tâm Sách và thiết bị thư viện
  • Nơi in: Cty CP Văn hóa Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/01/2020

Thông tin về sách: Ký ức trời đêm

Về tác giả: Nguyễn Công Huy

Tìm mua sách nếu có bán: