Kỹ yếu Ban chấp hành Đảng bộ huyện U Minh qua các nhiệm kỳ (1979 -2020)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kỹ yếu Ban chấp hành Đảng bộ huyện U Minh qua các nhiệm kỳ (1979 -2020)
  • Mã ISBN: 978-604-89-8931-6
  • Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện U Minh
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Phan Thị Ngọc Minh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in Tân Lạc Thành
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/12/2019

Thông tin về sách: Kỹ yếu Ban chấp hành Đảng bộ huyện U Minh qua các nhiệm kỳ (1979 -2020)

Về tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện U Minh

Tìm mua sách nếu có bán: